کابل کشی شبکه اتاق سرور
کابل کشی شبکه ی پسیو بانک
سیستم ارت دکل
سیستم ارت دکل
کابل کشی شبکه پسیو
کابل کشی شبکه ی پتروشیمی
دکل مهاری
راه اندازی کامل اتاق سرور
راه اندازی شبکه ی داخلی پسیو دانشگاه شریف
دکل مهاری و مخابراتی خود ایستا
راه اندازی شبکه های میکروتیک
کابل کشی و اجرای شبکه ی داخلی دانشگاه علمی کاربردی
دکل خود ایستا NB – طرح برسام تاورکو